ตัวแทนจำหน่าย
ดีเลอร์และเบอร์โทรติดต่อ ไอริส ควีน เนเจอร์ ภาคใต้

'สำหรับลูกค้า ในเขตภาคใต้ ติดต่อ ศูนย์ไอริส ที่ใกล้และสะดวก ได้ตามรายชื่อศูนย์ และเบอร์โทรที่แจ้งได้เลยนะคะ'


1 สาขาเคียนซา  อภิญญา  หนูหิต  086-0195741
2 สาขาคีรีรัฐ (ท่าขนอม) กนกวรรณ   พรหมณาเวช 089-8732650
3 สาขาท่าศาลา  วณิรรชญา  วิลเศ (เปรียว)  083-5492645
4 สาขานพพิตำ  ลัดดาวัลย์  จันทร์ชุม (น้อง)  084-8373410
5 สาขาทุ่งใหญ่  ชญาภา  จันทร์สว่าง  (แนน) 087-9309428
6 สาขาโฉลกรัฐ  ธิรัก  กลิ่นคล้าย  (โส)  087-4184395
7 สาขาพระแสง  แอน  (บี)  081-3429096
8 สาขาโมทาย  จริยาวดี หนูขวัญ  (ต๊อก)  086-1023781
9

สาขาท่าชนะ 

จุรารัตน์ แซตู่  (ปุ๊ก)  087-4486500
10 สาขานคร  จันทร์จิรา  086-9955810
11 สาขาเกาะสมุย  แก้ว  083-1045260
12 สาขาบางสวรรค์  เตือนฤทัย  บุญร้อด  089-5940258
13 สาขาตาขุน  -  -
14 สาขาราชภัฎ  อ.น้อย  085-7937896
15 สาขาหาดใหญ่ ยุภาพร  อัตถากร (อุ๋ย)  084-6290966
16 สาขาชุมพร  -  -
17 สาขาเกาะพงัน  -  -
18 สาขามุกธานี  ธเณศ  ชูศรี (หนึ่ง)  077-600922
19 สาขาภูธร 8  พัชรินท์  ยุทธบ่อ  (ยายหลุง)  077-405221
20 สาขาดอนสัก  -  -
21 สาขาตรัง  วชัราภรณ์  ชูแก้ว  083-6378448
22 สาขาตลาดล่าง  อมิตตา  พิชัย  087-419112
23 สาขาตะกั่วป่า  เดียร  087-3833898
24 สาขาบางกุ้ง  ธานิยา ทองแซม   087-4654674
25 สาขาศรีวิชัย  ราลัย  หนูมาศ 087-8965475
26 สาขาตลาดเกษตร 2  หญิง  081-9703554
27 สาขาดอนสักใน   -  -
28 สาขาระนอง  ยมลพร  ชื่นวาร์   080-8262956
29 สาขาคีรีรัฐ  พรพิมล  091-8214706
30 สาขายะลา  ดาริน  แสงธรรม  089-5990186
31 สาขากิ่งวิภาวดี  กานต์พิชชา  093-5812313
32 สาขาขนอม  ดาว  080-3291110
33 สาขาท่าโรงช้าง  แต้ว  081-7973212
34 สาขาเพชรวิลล่า   กนกพร 084-4412662
35 สาขาพุนพิน  กุ๊ก  083-5964619
36 สาขาพุนพิน (ท่าข้าม)  อริสรา  ไทยใหม  081-6938926
37 สาขาปรายริก (เคียนซา)  สาว  089-2905800
38 สาขากระบี่  ด๊ะ  083-1951438
39

สาขาบ้านส้อง 

ผาทิพย์  แก้วบุญ   093-7532264
40 สาขาเขิอนรัชประภา  ญี่ปุ่น  087-4706612
41 สาขาพัทลุง  บุษกร  หนูศรี  081-1897247
42 สาขากาญจนดิษฐ์  มลรวี แก้วออด  082-4140098
43 สาขาสิชล  สุนันทา  084-3076231
44

สาขาท่าทองใหม่ 

ธารีนี   084-1959596
45 สาขาเพียวเฟช (ท่าข้าม)  วาสนา  แต้วจันทร์  084-3076231
46 สาขาพลายวาส  ศลิษา (อ้น)  088-7538430
47 สาขาทุ่งใหญ่  ชญาภา   จันทร์สว่าง  087-9309428
48

สาขาโพธ์ทอง 

ปิยะธิดา  หล้าจิ  086-4059084
49 สาขาทุ่งส่ง  ประภัสสร  ศงเศิกทอง  086-2725520
50

สาขาเกาะพะงัน 

สุภาวดี  โชติรัตน์   080-5447211

 

 
 
 
 
 

 โรงงาน RT LABBORATORY

 

 

Copyrights © 2009 www.irisqueennature.com All Rights Reserved.     Email : info@irisqueennature.com     counter